Hướng dẫn nhúng chức năng tìm kiếm vào wapsite

10 Tháng 6 Năm 2013 · 602 lượt xem

Cách nhúng box tìm kiếm rất đơn giản, trong phần cập nhật giao diện Html Template bạn chỉ cần thêm đoạn code $searchBox$ ở đoạn nào bạn muốn đặt box tìm kiếm ở trên các template.

Ngoài ra bạn cần phải có giao diện cho trang kết quả tìm kiếm Trong phần Menu Giao diện -> Html Template chọn Search Template sau đó thêm đoạn code sau:

<div>
  <h3>
    Có $count$ kết quả tìm kiếm với từ khóa <strong>$term$</strong> trong $time$ giây.
  </h3>
  <table width="100%" cellspacing="0" class="contentList">
        <tbody>
          $results:{ e | 
                    <tr class="contentItem ">
                        <td class="thumbnail">
                            <h3 class="title">
                                <a href="$e.Url$">$e.Title$</a>
                            </h3>
                            $e.Content$
                        </td>
                    </tr>
                },{ e | 
                    <tr class="contentItem alt">
                        <td class="thumbnail">
                            <h3 class="title">
                                <a href="$e.Url$">$e.Title$</a>
                            </h3>
                            $e.Content$
                        </td>
                    </tr>
                }$
        </tbody>
    </table>
    <p class="pagination">
        $paging$
    </p>
</div>

Ví dụ về trang wap đã nhúng Box tìm kiếm thành công:

http://wapgame9x.com/

http://manga18.net/